Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1. Omgeving: www.QSTE.nl 

2. Platform: de omgeving waarop door Aanbieders producten aan Gebruikers worden aangeboden. 

3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving. 

4. Aanbieder: zijnde een rechtspersoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt. 

5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform. 

6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Aanbieder en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Aanbieder via het Platform. 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam onderneming: The Quest Online
handelend onder de naam/namen: QSTE.nl  

Vestigingsadres:
Dunantstraat 1373
2713 TS Zoetermeer

Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week

E-mail: info@qste.nl
Contactformulier: (link)

KvK-nummer: 81809018
Btw-identificatienummer Nederland: NL003607759B22

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij de Aanbieder via het Platform. Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van QSTE.nl te raadplegen. 

2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Aanbieder wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

3. Van het bepaalde in deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt. 

5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van QSTE.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door QSTE.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Aanbieder(s). 

ARTIKEL 4 – KLANTACCOUNT

1. De Klant dient minimaal 18 jaar te zijn om een verplicht Klantaccount aan te maken. Tevens dient de Klant per e-mail bereikbaar te zijn. Klanten jonger dan 18 jaar, maar tenminste 13 jaar oud, mogen een koopovereenkomst aangaan met een Aanbieder via een account van een ouder of wettelijk voogd. Deze dient tevens de uitdrukkelijke toestemming te geven én de koopovereenkomst vindt plaats onder hun directe supervisie. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen gebruik maken van QSTE.nl. De Klant is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die door een minderjarig op een Klantaccount wordt uitgevoerd. 

2. Eerlijkheid duurt het langst. Geef alleen correcte informatie over uzelf op in het Klantaccount. Valse informatie gebruiken of u voordoen als een ander is verboden.

3. De Klant kiest, indien hij/zij wenst geen gebruik te maken van de volledige naam bij het Klantaccount, voor een gepaste Klantnaam. QSTE.nl weigert ongepaste, beledigende, vulgaire woordkeuzes in het Klantaccount. 

4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en voor de activiteiten op het Klantaccount. Dit betekent dat het wachtwoord beschermd dient te worden, ook wanneer het Klantaccount gedeeld wordt met een ander. Het wachtwoord dient zorgvuldig geheim gehouden te worden.

5. De Klant is verantwoordelijk voor de interactie die hij/zij aangaat met Gebruikers van het Platform. QSTE.nl is niet verantwoordelijk voor het screenen van Gebruikers. De Klant vrijwaart QSTE.nl van alle aansprakelijkheid in verband met alle interacties, zowel online als in persoon, die de Klant aangaat met Gebruikers van het platform.

6. Deze voorwaarden geven de Klant geenszins de mogelijkheid een relatie te creëren in de vorm van bemiddeling, partnerschap, dienstverband of franchise met QSTE.nl.

7. QSTE.nl is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Aanbieder niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden. 

8. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met deze voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

ARTIKEL 5 – UW CONTENT IN HET KLANTACCOUNT

1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de content/inhoud die hij/zij publiceert bij het Klantaccount. Denk hierbij aan de gebruikersnaam, profielfoto’s, recensies en commentaar. De Klant verklaart dat hij/zij alle vereiste rechten heeft op de gepubliceerde content en dat er geen inbreuk gemaakt wordt op de rechten van derden.

2. De Klant verleent, door middel van het publiceren van de content, toestemming aan QSTE.nl om de gepubliceerde content te gebruiken. QSTE.nl heeft geen eigenaarschap op de door de Klant gepubliceerde content, maar QSTE.nl heeft wel de toestemming van de Klant om de content te gebruiken om QSTE.nl te helpen functioneren en groeien. Op die manier maakt QSTE.nl geen inbreuk op de rechten die de Klant heeft op zijn/haar content. De Klant erkent en stemt er bijvoorbeeld mee in dat QSTE.nl de Klant of andere Klanten van tijd tot tijd promoties op het Platform kan aanbieden, die op uw aanbiedingen betrekking kan hebben. Recapitulerend verleent de Klant door het publiceren van de content QSTE.nl een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sub-licentieerbare, eeuwigdurende vergunning voor het gebruiken, weergeven, bewerken, wijzigen, reproduceren, distribueren, opslaan en het voorbereiden van afgeleide werken van de gepubliceerde content. De Klant stemt ermee in dat hij/zij naar aanleiding van het gebruik van de contact geen morele rechten of publicatierecht tegen QSTE.nl zal afdwingen. Ook erkent de Klant het geoorloofd belang in het gebruik van de gepubliceerde content in lijn met de reikwijdte van deze licentie. 

3. De Klant stemt ermee in dat de gepubliceerde content niet van vernederende, bedreigende, lasterlijke, obscene, vulgaire of anderszins aanstootgevende aard is. Tevens stemt de Klant ook ermee in dat er geen valse of misleidende content gepubliceerd zal worden.

ARTIKEL 6 – AANBOD AANBIEDERS

1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Aanbieder en dat QSTE.nl geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. 

2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Aanbieder, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Aanbieder. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op QSTE.nl en QSTE.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product. 

ARTIKEL 7 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij QSTE.nl een bestelling plaatsen voor een product dat door een Aanbieder op het Platform wordt aangeboden. Hierdoor komt er een koopovereenkomst tot stand.  

2. De Klant ontvangt meteen na het plaatsen van de bestelling een bevestiging van QSTE.nl. Hierna neemt de Aanbieder de gehele procedure over en zal de Aanbieder vervolgens de Klant, via het opgegeven e-mailadres, op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot de bestelling. De factuur van de bestelling wordt eveneens door de Aanbieder per e-mail verzonden naar de klant. 

3. Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen aan de Aanbieder ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan. 

ARTIKEL 8 – BEZORGEN OF OPHALEN

1. Tijdens het bestelproces maakt de Klant een keuze om de bestelling zelf op te halen of de bestelling te laten bezorgen. Kiest de Klant voor ophalen van de bestelling, dan dient de Klant met de ontvangen pakbon de bestelling op de door de Aanbieder genoemde locatie, met inachtneming van de daar geldende huisregels, af te halen. 

2. Bij het bezorgen van de bestelling zal de Aanbieder de bestellingen met bekwame spoed, op het adres dat kenbaar is gemaakt door de Klant, bezorgen. 

3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Aanbieder tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de Aanbieder bekend gemaakte derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9 – BETALING

1. De Klant is de koopprijs van het –  via het Platform bij de Aanbieder aangekochte product -verschuldigd aan QSTE.nl en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Aanbieder. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan QSTE.nl via de aangeboden betalingsmogelijkheden zoals iDeal, creditcard of Paypal. 

2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door QSTE.nl is gewezen op de te late betaling en QSTE.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van QSTE.nl om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

3. Wanneer van toepassing in het aanbod van de Aanbieder, is het de Klant toegestaan bij QSTE.nl cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Aanbieder. 

4. De Aanbieder heeft onherroepelijk het recht aan QSTE.nl verleend om in naam van QSTE.nl en met uitsluiting van de Aanbieder de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. 

5. QSTE.nl zal vorderingen op de Klant behandelen conform het wettelijke incassobeleid. 

ARTIKEL 10 – HERROEPINGSRECHT

1. De koopovereenkomst die gesloten wordt via het Platform is een overeenkomst tussen een Aanbieder en een natuurlijk persoon. Dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren (‘herroepingsrecht’). Bij de aankoop van producten begint de 14 (veertien) dagentermijn te lopen op de dag nadat het product is ontvangen. Bij aankoop van diensten begint de 14 (veertien) dagentermijn te lopen op de dag dat de overeenkomst is afgesloten. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de Klant QSTE.nl, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen door schriftelijk, dus per e-mail, kenbaar te maken dat hij/zij een beroep doet op het herroepingsrecht . De Klant spant zich in het artikel zo snel mogelijk nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij QSTE.nl, aan de desbetreffende Aanbieder te retourneren. 

2. Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Aanbieder retourneren.

3. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal QSTE.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

3. Indien een Aanbieder, zijnde een natuurlijk persoon een bestelling niet aanvaardt binnen zes (6) werkdagen, zal QSTE.nl de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door QSTE.nl ter zake reeds ontvangen betaling retourneren. 

ARTIKEL 11 – GARANTIE

1. De Aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

2. Een door de Aanbieder, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Aanbieder, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 – INFORMATIE EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

1. Klant zal het, in het klantaccount opgegeven, e-mailadres zorgvuldig in de gaten houden zodat de Klant tijdig kennis kan nemen van door QSTE.nl en/of de Aanbieder aan de Klant verzonden informatie. 

2. QSTE.nl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt. 

3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Aanbieder worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. De Aanbieder is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven. 

4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij/zij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. QSTE.nl is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Aanbieder aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Aanbieder gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. 

ARTIKEL 13 – DIVERSEN

1. QSTE.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via QSTE.nl artikelen van Aanbieder te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van QSTE.nl. 

2. Wanneer door QSTE.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat QSTE.nl de voorwaarden op enig moment soepel toepast. 

3. Indien een of meer van de bepalingen van de voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door QSTE.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling. 

4. QSTE.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Aanbieder op de QSTE.nl website niet langer ter beschikking te stellen. 

5. Bij gebruik van het Platform kan de Klant materiaal tegenkomen die als beledigend of ongepast ervaren wordt. QSTE.nl staat niet in voor de inhoud die door Gebruikers via het Platform gepubliceerd wordt. QSTE.nl is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, wettigheid of het fatsoen van content die door Gebruikers wordt gepubliceerd. De Klant vrijwaart QSTE.nl van alle aansprakelijkheid in verband met die content.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

1. Bent u als Klant niet tevreden met QSTE.nl? Laat het dan zo snel mogelijk weten zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden voor het geschil.

2. Bent u als Klant niet tevreden over de koopovereenkomst en/of geleverde producten/diensten van een Aanbieder? Dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de Aanbieder om het geschil op te lossen. QSTE.nl probeert beide partijen te helpen geschillen in goed vertrouwen en uitsluitend op basis van onze interpretatie van het beleid van QSTE.nl en naar ons eigen goeddunken op te lossen. QSTE.nl doet geen uitspraken over juridische kwesties en claims. QSTE.nl is niet verplicht om geschillen op te lossen.

ARTIKEL 15 – WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

QSTE.nl kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als QSTE.nl denkt dat de wijzigingen wezenlijk zijn, dient QSTE.nl de Klant per e-mail op de hoogte te stellen van de doorgevoerde wijzigingen in de Voorwaarden. t. Op die manier kan de Klant beslissen of hij/zij gebruik wil blijven maken van het Platform van QSTE.nl. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze kenbaar worden gemaakt, tenzij anders vermeldt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bekijken en kennis nemen van alle wijzigingen. Door gebruik te maken van het Platform na de wijzigingen, houdt je acceptatie in van het herziene beleid.

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT

Op de voorwaarden, het (ver)kopen van artikelen door Aanbieder via het Platform van QSTE.nl en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Aanbieder is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.